ارتباط

اگر سؤال پیشنهاد و یا شکایتی در مورد مولتی جین دارید لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید. برای تماس، ایمیل یا نوشتن با ما از فرم ذیل استفاده کنید.


Multi-Gyn products have been developed and are manufactured by BioClin BV in the Netherlands:BioClin B.V.
PO Box 95
2600 AB Delft
The Netherlands

Phone: +31.15.2561999
Chamber of Commerce 272 29261

For more information about BioClin, go to BioClin.com

اگر می خواهید از ما یک سؤال بپرسید، لطفاً از فرم زیر استفاده کنید.